Love for SKU

§ 1
Unionens navn er Sjællands Kegle Union (SKU)
Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund (D.Ke.F)
Unionens formål er at samle alle keglespillere på Sjælland og Lolland-Falster i Unionen, samt at dyrke keglespillet efter ensartede love og bestemmelser.
Endvidere, at styrke og højne interessen for keglespillet som amatøridræt, samt afholdelse af unionsturneringer, stævner, mesterskaber o.l.
 
§ 2
Som medlemmer af unionen kan optages alle klubber på Sjælland ogLolland-Falster som dyrker keglesport.
Afgørende for klubbernes tilhørsforhold til unionen er, at mindst 50% afklubbens aktive medlemmer har fast bopæl i tilhørsområdet. Klubber og medlemmerskal overholde unionens love og bestemmelser.
 
§ 3
Anmodning om optagelse i unionen skal indsendes skriftligt til formanden.Anmodningen skal indeholde klubbens love, medlemsfortegnelse over aktive og passive medlemmer med fulde navn, fødselsdato og adresse, bestyrelsenssammensætning og angivelse af klubbens navn og spilledragt.
 
§ 4
For optagelse i unionen skal betales et indskud, samt et årligt kontingent pr.medlem. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på det ordinærerepræsentantskabsmøde.
Kontingenter og andre indbetalinger til S.K.U. skal være kassereren i hændesenest 5 hverdage efter betalingsfristens udløb. Overholdes dette ikke skalklubben idømmes en bod på kr 300,00
 
§ 5
Optagelse i unionen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde og skal for atvære gyldig vedtages med almindeligt stemmeflertal.
I denne, som i efterfølgende paragraffer der omhandler afstemning, er vedstemmelighed formandens stemme afgørende, dog ikke ved skriftlig afstemning.
 
§ 6
For at kunne deltage i offentlige turneringer og stævner skal et medlem erholdelicens.
Licens udstedes af D.Ke.F
Licens udstedes kun til aktive medlemmer under D.Ke.F. under forudsætning af at års kontingentet er betalt.
Licensen udløber hvert år d. 31 december hvorefter ny licens må løses.
Licensen kan ved misbrug helt eller delvis inddrages.
Licensgebyrets størrelse fastsættes hvert år på det ordinære D.Ke.F. repræsentantskabsmøde.
 
§7
Unionen ledes af et forretningsudvalg bestående af formand, sekretær og kasserer i forbindelse med en bestyrelse på 5 medlemmer.
Ungdomsarbejdet varetages af et ungdomsudvalg bestående af 3 medlemmer.
Formanden for ungdomsudvalget er medlem af unionens bestyrelse.
 
§ 8
Bestyrelse og ungdomsudvalg vælges for 2 år ad gangen og består af 8 henholdsvis 3 medlemmer.

Formanden, 2 spilleudvalgsmedlemmer, 1 bestyrelsesmedlem, samt 2 ungdomsudvalgsmedlemmer vælges de ulige årstal. Sekretær, kasserer,spilleudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand vælges de lige årstal.

Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen og 1 til ungdomsudvalget.
 
§ 9
Ved afstemning har hvert bestyrelsesmedlem 1 stemme, hver klub 2 stemmer.Afstemning på repræsentantskabsmødet foretages ved simpelt flertal, men denne skal altid være skriftlig såfremt der stilles forslag herom.
Ved lovændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer er for lovændringen.
Hvis der kun møder én repræsentant for en klub kan denne møde med en fuldmagtfra den anden repræsentant og kan da afgive 2 stemmer.
 
§ 10
Hver klub der er medlem af unionen kan deltage med 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.
 
§ 11
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 2 måneders skriftligt varsel til hver klub.
Mødet afholdes hvert år på en hverdagsaften i Februar måned med følgende dagsorden:

1.                               Mandaternes prøvelse
2.                               Beretninger Formanden
3.                               Beretning: Spilleudvalg
4.                               Beretning: Ungdomsudvalg
5.                               Beretning: Kursusudvalg
6.                               Regnskab
7.                               Indkomne forslag
8.                               Fastsættelse af kontingenter og indskud
9.                               Valg af bestyrelse og ungdomsudvalg
10.                             Valg af suppleanter til bestyrelse og ungdomsudvalg
11.                             Valg af revisor
12.                             Valg af revisorsuppleant
13.                             Valg af medlem til D.Ke.f. Ordens og amatørudvalg
14.                             Valg af suppleant til Ordens og amatørudvalg
15.                             Valg af dirigenter
16.                             Fastsættelse af næste møde
17.                             Eventuelt


De i punkt 3 nævnte beretninger skal skriftligt være fremsendt til klubberne senest 14 dage førrepræsentantskabsmødet.

Referat fra repræsentantskabsmødet tilstilles klubberne.
 
§ 12
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 1. Januar
 
§ 13
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde der indkaldes på samme vis som detordinære, afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindsthalvdelen af de tilsluttede klubber skriftligt forlanger dette, med angivelse af emner der ønskes behandlet.
I sidstnævnte tilfælde skal mødet indvarsles senest 14 dage efter modtagelsen af den skriftlige anmodning.
 
§ 14
Alle ind og udbetalinger sker gennem kassereren som opfører dem i sin kassebog.Unionens beholdning indsættes i en af repræsentantskabet godkendt bank ellersparekasse, dog må kassereren ikke ligge inde med en kassebeholdning på over 1000,00 kr.

Regnskabet er fra 1 januar til 31 december, og regnskabet skal være afsluttetog indeholde status og være fremsendt til klubberne senest 14 dage førrepræsentantskabsmødet.
 
§ 15
For at have stemmeret må klubberne have været medlem af unionen i mindst 3 måneder, samt have betalt indskud og kontingent for kalenderåret.
 
§ 16
Udmeldelse af unionen skal ske skriftligt til unionen inden 1. december og træder i da i kraft pr. 1. januar det efterfølgende år.
 
§ 17
Et medlem der ekskluderes  af sin klub kan ikke optages i nogen af unionens øvrige tilsluttede klubber, men kan dog indanke sin sag for hovedbestyrelsen hvis afgørelse er endelig.
 
§ 18
Et medlem, eller en klub, som modarbejder og ikke overholder unionens love, kan af bestyrelsen ekskluderes, og kan derfor ikke optages på ny før afholdtrepræsentantskabsmøde, hvis kendelse, såfremt bestyrelsens afgørelse påankes,er afgørende.
 
§ 19
Unionen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.
Hvad unionen i tilfælde af opløsning måtte eje anvendes til formål som afgøres af repræsentantskabet.
 
§ 20
Visse situationer, der ikke er forudset i disse love, men som kan opstå, må hovedbestyrelsen have ret til at foretage en afgørelse af indtil næsterepræsentantskabsmøde.
Disse love er vedtaget på repræsentantskabsmødet i 1969 og senest ændret 24/022016


Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os