Spilleregler for bohle

§ 1

Hver klub eller forening kan deltage med et eller flerehold i turneringen.

Hvert hold består af 4 spillere + eventuel reserve.

Der spilles 120 slag.

I alle serier kan der stilles med blandede hold (Herrer /damer) .

I Serie 7, der er en pensionistrække spilles med 4 mand.

Der spilles 60 slag pr. mand.

Ved kampens start gives 5 prøveslag på startbanen. Dette gælder også eventuel indskiftet spiller.

Det er tilladt at varme op på andre baner end de til kampen beregnede baner.

Hvis der spilles kamp på de andre baner må der kun være 1 spiller + hjælper inde på hver træningsbane.


§ 2

I turneringen inddeles de deltagende hold i nødvendigeserier.

Har en klub mere end 1 hold i hver serie nummereres disse med hold 1 . hold 2 o.s.v og regler for op og nedrykning af spillere mellemhold er gældende.

Hvis en klub ønsker at trække et hold fra turneringen, skalman altid trække det laveste rangerende.

Inden for hver serie spiller alle holdene mod hinanden.

Vinderen af serie 1 er Unionsmester.


§3

Spillernes navne og spillerækkefølge, samt navn på eventuelreserve opgives før hver kamps begyndelse. Denne rækkefølge kan ikke fraviges.

Hvis en klub deltager med flere hold, må de ved de forskellige holds første kamp i samme sæson ikke benyttes spillere der alleredehar været anvendt ved et af de andre holds første kamp.

I øvrigt kan en spiller der har været anvendt på en klubs højere liggende hold i samme sæson kun deltage på et lavere liggende hold, hvis hans tidligere hold samtidig, eller i mellemtiden, har spillet en turneringskamp, hvori han / hun ikke har deltaget.

Dog kan en spiller ikke deltage på mere end et hold samme dag.

Lørdag og Søndag regnes for 2 spilledage.

Deltager en spiller uberettiget i en kamp, annulleres hans /hendes kegletal.

Ved udeblivelse fra flere kampe med efterfølgendeudelukkelse fra DM turneringen er anvendte spillere først spille berettigede på lavere hold en måned efter sidste deltagelse.

Samme regel gælder for op og nedrykning i DM turneringen.


§ 4

Alle baner til turneringskampe skal være godkendt afD.Ke.F. banekontrol.

Kugler og kegler skal opfylde de af D.Ke.F. angivnestørrelser og vægte, samt opstilles efter de i D.Ke.F. anførte bestemmelser.


§ 5

Medlemmer der er tilknyttet flere klubber eller foreninger,kan kun deltage for én klub eller forening i turneringen eller i andre af Unionens arrangementer i samme sæson.


§ 6

I startpenge erlægger hver klub et gebyr for hver kamp.Gebyrets størrelse fastsættes på repræsentantskabsmødet.

Startpenge afregnes klubvis forud for hver halvsæson,henholdsvis september og januar, dog senest dagen før første turneringskamp.

Såfremt startpengene ikke betales rettidig idømmes klubben en bod på 100,00 kr.

Klubben hæfter for indbetalingen af startpengene forsamtlige hold denne har tilmeldt turneringen.

Baneleje betales af unionen.


§ 7

Der udsættes ved turneringens afslutning en præmie til hverspiller på det vindende hold i hver serie. Der udsættes ligeledes en vandrepokal til hver serie. Pokalen skal, for at blive ejendom, vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt.


§ 8

I hver kamp spilles der om 10 point.

Der tildeles 2 point for at vinde over sin modstander.Spilles der uafgjort deles de 2 point.

Der tildeles 2 point til det hold der totalt opnår flestkegler. Spilles der uafgjort deles de 2 point.

Slutter 2 eller flere hold lige er det point i indbyrdeskampe der er afgørende. Står holdene herefter stadig lige, er det antallet af plus/minus kegler i indbyrdes kampe der er gældende for placeringen.

Står holdene derefter stadig lige er der omkamp på neutral bane. Her må der ikke fortrænes på kampbanerne, der i øvrigt ikke må benyttes af spillerne forud for kampen på spilledagen

Denne pointgivning benyttes i samtlige serier under S.K.U.


§ 9

Alle mesterskaber og stævner spilles efter D.Ke.F.'s regler.

Alle turneringskampe spilles på 2 baner, lige mange højre og venstre slag.

Én spiller fra hver klub begynder samtidig, baneskift når der er spillet halvdelen. Sideskift bekræftes ved løftet hånd.

Alt keglespil starter i venstre side.

SM og indledende runder til DM afholdes i følgende aldersklasser.

Senior mesterrække Damer

Senior mesterrække Herrer

Old Girls

Old Boys

Seniorer Damer

Seniorer Herrer

Ungdom små kugler

Ungdom store kugler

Classic Damer

Classic Herrer

Aldersgrænserne følger de i D.Ke.F. love og spillereglerfastsatte.

En spiller kan kun deltage i et bohle SM som giver adgangtil DM deltagelse.


§ 10

Spillere må, når de skal slå, ikke være iført fodtøj der har været brugt udendørs, og der skal anvendes gummisko.

Endvidere skal alle spillere være iført klubdragt, evt. dispensation herfra kan indhentes hos jourhavende.

Banelegemet må ikke berøres ved afgivelse af kuglen, sker dette er slaget overtrådt.

Overtrådt indtræffer idet en spiller overtræder stregen,eller ikke er fritstående umiddelbart efter at have afgivet sit slag.

Dømmes der overtrådt skal spilleren underrettes om kendelsen umiddelbart efter at have afgivet sit slag. Ved undladelse af detteer kendelsen ugyldig.

En spiller må ikke forlade sin plads før der kan ske et samlet baneskifte


§ 11

Mangler en klub på et tidspunkt under en kamp en spillerkan der indsættes en reserve hvis dette kan ske uden at kampen bliver afbrudt.

Ved uheld eller pludselig sygdom overtager reserven den fratrådtes plads og kegletal. Den fratrådte kan ikke senere indsættes i kampen.

Undlader en klub til en kamp at stille hold eller under 3 spillere gives der 0 point, og modstanderen tildeles sejren uden kamp og får tillagt 10 point. Ved sæsonens afslutning tillægges gennemsnittet af holdets keglefald på hhv. ude eller hjemmebane til holdets sæsonscore.

Hver af de deltagende spillere på holdet skriver af forhinanden.

Den klub der har hjemmekamp skal sørge for kompetent jourhavende, og kun den jourhavende har adgang til banen under kampen.


§ 12

Holdlederen har følgende pligter der nøje bør overholdes:

1.    Være til stede på banen i god tid før kampen begynder

2.    Udfyldeslagsedler og scoringslister med licensnummer og for og efternavn på spillerne.

3.    Sørge for at den spiller der skal på banen er der i god tid, og i øvrigt er reglementeretpåklædt.

4.    Holdlederen skal helst være tilstede under hele kampen.


§ 13

Den jourhavende skal efter hver kamps afslutning, sammenmed holdlederen for hvert hold underskrive de af unionen tilsendte scoringslister, samt indrapportere resultatet på kegleportalen samme dag.

Scoringslisterne skal være underskrevet af begge holdledere

Ved en eventuel protest skal holdlederen for detprotesterende hold ikke underskrive scoringslisten.

Ved protest skal kopi af scoringslisten tilsendes spilleudvalgsformanden.

Scoringslister skal opbevares af klubberne, så de kanudleveres til spilleudvalgsformanden på forlangende.


§ 14

Ingen spiller må få sin slagseddel udleveret før er færdigmed såvel spillet som afskrivningen.


§ 15

Den jourhavende er højeste myndighed på banerne, og dennes afgørelse må ubetinget respekteres.

Hvis en spiller mener, at der er markeret forkert må han /hun straks protestere over for afskriveren inden næste slag.

Protesten skal straks efter en kamps afholdelse (senest 72 timer) indankes for Unionens spilleudvalg.

Spilleudvalgets dom kan senest 14 dage efter indankes for D.Ke.F.’s Ordens og amatørudvalg hvis dom er inappellabel.

Ved nedlæggelse af protest over for SKU skal medfølge 50,00 kr. Overfor D.Ke.F.’s Ordens og amatørudvalg skal medfølge 100,00 kr.

Såfremt protesten ikke tages til følge er beløbet tabt.


§ 16

Ingen spiller kan deltage i SKU stævner, turneringer, SM eller DM uden at være tilmeldt af SKU.

Sidste frist for tilmelding er senest ugedagen før.

Ved de omtalte arrangementer skal indbetaling værekassereren i hænde senest 5 dage efter fristens udløb, ellers slettes klubben af listen.


§ 17

Hver af serierne består af max 10 hold.

I særlige tilfælde kan S.K.U.'s spilleudvalg dispensere fordette og oprette en serie med flere hold, hvis antal tilmeldte hold ikke gørdet muligt at oprette serier med en rimeligt antal.

Laveste, evt. næstlaveste serie må stå åben for placeringer og tilmeldinger af nye hold.

Oprykning sker automatisk som vinder af en serie

Laveste placerede hold ved turneringens afslutning skal nedrykkes til en lavere række næste sæson.


§ 18

Datoen for de fastsatte kampe kan ikke ændres uden at de deltagende klubber er enig herom.

De implicerede klubber skal hver især indsende skemaet vedrørende flytning af kamp så dette er SKU spilleudvalgsformand i hænde senest fredag kl. 19.00 inden den ordinære kampdag.

Kampen skal så vidt muligt være afviklet inden næstespillerunde.

Tidspunktet for sidste kamp i turneringen kan ikke flyttes

Hvis et hold udebliver fra en kamp eller ikke sender afbud,kan der idømmes en bod på 150,00 kr. Beløbet sendes til unionens kasserer og klubben hæfter for beløbet.


§ 19

Til at repræsentere unionen ved unionskampe udtager spilleudvalget holdene.

Til at repræsentere unionen ved landsdelsmatcher udtages holdene af spilleudvalget

Til at repræsentere unionen ved Master Cup udtages holdene af spilleudvalget

Til at repræsentere unionen ved Europa Cup udtages Sjællandsmestrene Herre / damer. Herudover udtager spilleudvalget yderligere 2 spillere

Vedtaget 1982. Senest ændret 28/02 2013 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os